MiR-30e-5p deficiency exerts an inhibitory effect on inflammation in rheumatoid arthritis via regulating Atl2 expression

Shanshan Liu*, Kai Wang*, Ju Li, Yan Liu, Zhongyuan Zhang, Deqian Meng

DOI: 10.46497/ArchRheumatol.2023.9526

Issue: Volume 38 - Issue 1 - March 2023
392 489