Insulin resistance and adverse lipid profile in untreated very early rheumatoid arthritis patients: A single-center, cross-sectional study in China

Lu Ye, Xin Zhang, Huaxiang Wu, Yahui Chen, Haibo Zhou, Qiaohong Wang, Weihong Xu

DOI: 10.46497/ArchRheumatol.2022.9117

Issue: Volume 37 - Issue 4 - December 2022
190 257