Filiz Sivas, Fatma Yazıcı, Kürşat Özoran

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kavrama kuvveti, kemik mineral yoğunluğu, postmenopozal kadınlar

Özet

Amaç: Bu çalışmada postmenopozal sedanter kadınlarda el kavrama kuvvetinin dominant ve nondominant ön kol, kalça ve lomber (KMY) ölçümleri üzerine etkileri araştırıldı.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya yaşları 50-70 arası değişen 93 postmenopozal kadın hasta dahil edildi. Hastalara yemek yerken ve iş yaparken tercih ettikleri el sorularak dominant ekstremite belirlendi. Boyları ve kiloları ölçülerek vücut kitle indeksi(VKİ) kg/ m² olarak hesaplandıktan sonra tüm hastaların el kavrama güçleri Jamar el dinamometre cihazı kullanılarak ölçüldü. KMY ölçümleri dominant ve nondominant önkol ultradistal uç (UDU), 1/3 radius distal uç (RDU) ve önkol total, dominant ve nondominant taraf femur boynu, total kalça ve lomber L1-4 bölgelerinden yapıldı.

Bulgular: Dominant ekstremite ile nondominant ekstremite el kavrama kuvvetleri ve önkol KMY değerleri karşılaştırıldığında sadece el kavrama kuvveti dominant tarafta nondominant tarafa göre istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksekti. Dominant ve nondominant ekstremite RDU, UDU ve önkol total KMY değerleri ile aynı taraf kavrama kuvvetleri arasında anlamlı korelasyon vardı. Yapılan regresyon analizinde dominant ve nondominant ekstremite önkol KMY ölçümleri üzerine kavrama kuvvetlerinin belirleyici etkisinin zayıf olduğu görüldü. L1-4 total, dominant ve nondominant ekstremite femur boynu ve total kalça KMY değerleri ile dominant ve nondominant taraf el kavrama kuvvetleri arasında da korelasyon saptandı. Ancak yapılan regresyon analizinde L1-4 total, dominant ve nondominant ekstremite total kalça KMY değerleri üzerinde el kavrama kuvvetlerinin belirleyici etkisinin olmadığı görüldü. Bu bölgelerdeki KMY değerleri üzerine VKİ, yaş ve menopoz süresinin belirleyici etkisinin olduğu görüldü.

Sonuç: Bu çalışmada postmenopozal sedanter kadınlarda kas kuvvetinin KMY üzerine etkilerinin sistemik değil, bölgesel olduğu sonucuna varılmıştır. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 21-6)