Filiz Eser, Hatice Bodur, Lale Akbulut Aktekin , Ümit Seçkin

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, leflunomidn

Özet

Amaç: Çalışmamızda Leflunomid'in (LEF) Romatoid Artrit (RA) hastalarında etkinlik ve yan etkilerini değerlendirdik.

Hastalar ve Yöntem: LEF mono veya kombine tedavisi alan 51 RA'lı retrospektif olarak incelendi. LEF dozu, kullanma süreleri ve diğer ilaç tedavileri belirlendi. Başlangıç, 6. ve 12. aylardaki eritrosit sedimentasyon hızları (ESH), C-reaktif protein (CRP) değerleri, hassas eklem (HE) ve şis eklem (ŞE) sayıları tespit edildi. LEF kesildi ise, nedenleri araştırıldı. Hastalık aktivite skorları 3 değişkenli DAS 28 ile hesaplandı.

Bulgular: RA'lı olguların 31'i (%61) monoterapi, 20'si (%39) kombine terapi kullanmakta idi. DAS 28 değerlerinin ortalamaları başlangıç 4,41±1,3, 6. ay 3,35±1,1 ve 12 ay. 3,47±0,9 idi. DAS 28 değerlerinde başlangıç ile 6. ve başlangıç ile 12. aylar arasında düzelme anlamlı bulundu (sırası ile p< 0,001, p<0,001). Toplam 6 olguda (%11,7) ilaç kesmeyi gerektiren yan etki izlendi.

Sonuç: Bu veriler LEF'in RA hastalarında güvenilir ve etkin bir hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç (DMARD) olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir. (Romatizma 2008; 23: 52-5)