Filiz Sivas1, Bedriye Mermerci Başkan1, Tankut Köseoğlu2, Tuba Güler1, Yasemin Pekin Doğan1, Kürşat Özoran1

1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gastroenteroloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, Helicobakter pylori, hastalık aktivitesi

Özet

Amaç: Helikobakter pylori (H. pylori) enfeksiyonu değişik gastroduodenal hastalıkların yanında romatoid artrit (RA) gibi bazı otoimmün hastalıklarla da ilişkilidir. Bu çalışmada RA'lı hastalarda H. pylori enfeksiyonu eradikasyon tedavisinin hastalık aktivitesi üzerine etkilerini araştırdık.

Yöntem ve Gereçler: Elli RA'li hasta CLO testi ve histolojik inceleme yapılarak H. pylori pozitif ve negatif olmak üzere iki gruba ayrıldı. H. pylori pozitif gruba 14 gün süreyle eradikasyon tedavisi verildi. Her iki gruptaki hastalar başlangıçta ve 6. ayda hastalık aktivitesi yönünden değerlendirildi.

Bulgular: Ondokuz hastadan oluşan H. pylori pozitif grup ile 31 hastadan oluşan negatif grup arasında yaş, hastalık süresi ve gastrointestinal şikayetler yönünden istatistiksel olarak anlamlı farka rastlanmadı (p>0.05). Çalışmanın başlangıcı ve 6. ayda klinik ve laboratuvar parametreleri kullanılarak yapılan değerlendirmelerde her iki grup arasında hastalık aktivitesi yönünden fark saptanmadı (p>0.05).

Sonuç: Çalışmamızda H. pylori pozitif ve negatif olan hastalar arasında dispeptik yakınmalar ve hastalık aktivitesi yönünden fark tespit edilmedi. (Romatizma 2008; 23: 109-13)