Lale Akbulut Aktekin, Filiz Eser, Hatice Bodur, Ahmet Tutoğlu

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, hastalık aktivitesi, subkutan metotreksat

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı Metotreksat (MTX) kullanan ve oral kullanımdan subkutan (sc) kullanıma geçilen Romatoid Artrit'li (RA) hastalarda DAS28 skoru ile hastalık aktivitesinin değerlendirilmesidir.

Yöntem ve Gereçler: RA tanısı ile oral MTX başlanan ve daha sonra sc MTX'a geçilen hastalarda, ilacın ve ilaç kullanım yolunun hastalık aktivitesi üzerine etkisi retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların oral MTX başlamadan önceki, sc MTX'a geçildiği andaki, sc MTX kullandıktan sonra 6. ve 12. aylardaki eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) değerleri, DAS 28 hastalık aktivite skoru ve yan etkiler kaydedildi. Hastaların oral MTX'ten, sc MTX'e geçme nedenleri belirlendi.

Bulgular: Çalışmaya 29- 70 yaşları arasında (ortalama 50.25±12.35 yıl), 16 (%80) kadın, 4 (%20) erkek toplam 20 hasta alındı. DAS 28 skorunda, MTX'a başlamadan önce ve sc MTX'a geçildiği dönem ile sc MTX tedavisi başlandığında ve bu tedavinin 6. ayında ki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı azalma mevcuttu. Subkutan forma geçilen hastaların takiplerinde ilacı kesmeye neden olabilecek her hangi bir yan etkiyle karşılaşılmadı.

Sonuç: Oral MTX ile hastalık aktivitesinde beklenen etkinlik sağlanamazsa veya gastrointestinal yan etki nedeni ile hastanın ilacı kullanımı zorlaşırsa diğer hastalık modifiye edici ilaçlardan önce sc MTX formuna geçilmesi düşünülebilir. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 140-3)