Demet Menekşe GEREDE, 1 Orhan KÜÇÜKŞAHİN, 2 Elif Ezgi ÜSTÜN, 1 Kerim ESENBOĞA, 1 Sibel TURHAN1

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom; Churg-Strauss sendromu; yükselmiş kardiyak belirteç; vaskülit

Özet

Bu yazıda astım ve plevral efüzyon öyküsü ve göğüs ağrısı ile acil servisimize başvuran 35 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Laboratuvar bulgularında, elektrokardiyografide ST segment ve T dalgasında (ST-T) anlamlı bir değişiklik olmaksızın, kardiyak biyobelirteç [(troponin I (TnI) ve kreatin kinaz-MB izoenzim (CK-MB)] düzeylerinde artış görüldü. Transtorasik ekokardiyografide %48 ejeksiyon fraksiyonu ile ön duvarda hipokinezi ve minimal perikardiyal efüzyon izlendi. Koroner anjiyografide ise, sol ön inen koroner arter distalinde tıkanıklık saptandı. Akut koroner sendromla birlikte seyreden Churg- Strauss syndrome tanısı konuldu. Hastaya sistemik kortikosteroid tedavisi başlandı. Tedaviyi takiben herhangi bir olay görülmeden iyileşme gözlendi.