Bilge Yılmaz, Evren Yaşar, Mehmet Ali Taşkaynatan, Ahmet Salim Göktepe, İlknur Tuğcu, Kamil Yazıcıoğlu, Haydar Möhür

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, propriyosepsiyon, kas gücü, yorgunluk

Özet

Amaç: Kronik bel ağrılı erkek hastalarda lomber pozisyon hissi ve paravertebral kas gücü arasındaki ilişkiyi tanımlamak ve yorgunluğun propriyosepsiyon üzerindeki etkisini ortaya koymak

Yöntem ve Gereçler: Lomber pozisyon hissini (LPH) tanımlamak ve paravertebral kas gücü ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere kronik bel ağrılı 19 erkek hasta ve sağlıklı 20 erkek değerlendirilmeye alındı. Hastaların nörolojik muayenelerini takiben, Cybex Norm İzometrik Dinamometresinin gövde aparatı kullanılarak lomber pozisyon hissi değerlendirildi. Tüm hastalar 60°/sn hızda 15 kez fleksiyon ve ekstansiyon egzersizleri konsantrik/konsantrik modda uygulandı. Bu uygulamadan hemen sonra lomber pozisyon hissi tekrar değerlendirildi.

Bulgular: LPH, yorgunluk öncesi ve sonrasında gruplararasında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde farklıydı. Yorgunluk sonrasında, LPH'deki değişim her iki grupta da anlamlı ölçüde farklıydı. Fleksiyon pik tork ve total work değerlendirilmelerinde anlamlı farklılık bulundu. Kontrol grubunda, 2. LPH ölçümleri ile total work ve fleksiyon pik tork arasında anlamlı bir korelasyon bulundu.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları kronik bel ağrılı erkek hastalarda fleksör kas gücünün anlamlı ölçüde düşük olduğunu ortaya koydu. LPH, hasta grubunda kontrol grubuna oranla önemli ölçüde azdı. Yorgunluk sonrasında sağlıklı bireylerde pozisyon hissi ile abdominal kas gücü arasında orta derecede bir korelasyon var iken hasta grubunda bu ilişkinin olmadığını bulduk. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 68-71)