Yun Hyung KOOG1,2, Jin Su LEE2,3 Hyungsun WI2

1Department of Oriental Medicine, Medifarm Hospital, Suncheon, South Korea
2Honam Research Center, Medifarm Hospital, Suncheon, South Korea
3Department of Rehabilitation, Medifarm Hospital, Suncheon, South Korea

Anahtar Kelimeler: Dışsal geçerlilik, diz, osteoartrit, sistematik derleme

Özet

Amaç: Bu çalışmada diz osteoartriti çalışmalarının dışsal geçerliliği randomize, plasebo kontrollü klinik çalışmaların sistematik bir derlemesi ile araştırıldı.
Gereç ve yöntemler: Randomize çalışmalar PubMed, SCOPUS ve Cochrane Kontrollü Çalışmalar Kayıt Merkezi’nde yapılan aramalar ile belirlendi. Daha sonra, uygunluk için taranan hasta sayısı, uygun hasta sayısı ve her çalışmada randomize edilen hasta sayısı tanımlandı.
Bulgular: Üç yüz elli iki çalışma sunan 345 rapor analize dahil edildi. Sayısal kabul verilerini bildiren çalışmalarda taraması yapılmış ve katılım için uygun hastaların ortalama oranı %71.9 (çeyrekler arası aralık: %52.7 ila 86.5), bir çalışmada randomize edilmiş uygun hastaların ortalama oranı %92.9 (çeyrekler arası aralık: %82.5 ila 100) idi. Taraması yapılmış ve bir çalışmada randomize edilmiş hastaların ortalama oranı %67.9 idi (çeyrekler arası aralık: %48.9 ila 92.9); bu durum, çalışmalarda randomize edilen her iki hasta için üç hastanın taranmış olduğunu gösterdi. Bu ortalama değer referans noktası kabul edildiğinde, bireysel tedavilerin %34’ü için gerçekleştirilen çalışmalar, taraması yapılmış hastaları daha düşük oranlarda randomize etti.
Sonuç: Diz osteoartriti çalışmaları mükemmel şekilde genellenebilirdi. Ancak çok sayıda tedavinin çok iyi seçilmiş hastalarda test edildiği görüldüğünden, genellenebilirliğin çalışmalarda gösterilen tüm klinik bilgilere ilişkin olarak dikkate alınması gereklidir.