Fatih YILDIZ1, Ertuğrul BAYRAM2, Bayram KELLE3, Eren ERKEN1

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji-İmmünoloji Bilim Dalı, Adana, Turkey
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Turkey
3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Adana, Turkey

Anahtar Kelimeler: Brusellosiz, endokardit, nefrit, pulmoner ödem, vaskülit

Özet

Brusellozis çeşitli sistemik klinik semptomların eşlik ettiği zoonotik bir enfeksiyondur. Kardiyovasküler tutulum bruselloz hastalarında çok nadir görülmektedir ve yaygın tutulum şekli endokardittir. Kalp yetmezliği endokardit sonucu gelişebilen en önemli komplikasyondur. Bu enfeksiyon türü hematüri, proteinüri ve böbrek yetmezliğini içeren klinik semptomlara yol açabilir. Bu yazıda hematüri, üremi, polinöropati ve epididimoorşit bulguları içeren sistemik vaskülite benzeyen Brusella endokarditi olan bir hasta sunuldu.