Duygu GÜMÜŞ, Özge BAŞARAN, Nilgün ÇAKAR, Nermin UNCU, Banu ÇELİKEL ACAR

Department of Pediatric Rheumatology, Ankara Child Health and Diseases Hematology Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı Sağlık Değerlendirmesi Anketi, jüvenil idiopatik artrit, yaşam kalitesi

Özet

Amaç: Bu çalışmada Çocukluk Çağı Sağlık Değerlendirmesi Anketi (ÇSDA) ve jüvenil idiopatik artrit (JİA), hastalık aktivitesi, laboratuvar bulguları ve JİA’lı hastaların tedavileri arasındaki ilişki araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: JİA’lı 82 çocuk (37 erkek, 45 kız; ort. yaş 13.96±4.45 yıl) ve 68 sağlıklı çocuk (31 erkek, 37 kız; ort. yaş 10.1±4.24 yıl) çalışmaya katıldı. Rahatsızlık ve sakatlık indekslerinden oluşan ÇSDA hastalara ve kontrol grubuna uygulandı.
Bulgular: ÇSDA skoru JİA hastalarında kontrol grubundakilerden anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Aktif eklem tutulumu olan hastaların görsel analog skalası ve ÇSDA skorları aktif eklem tutulumu olmayanlardan anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05). Hastalık tipleri ve ÇSDA skorları arasında istatistiksel farklılık yoktu (p>0.05). Görsel analog skalası ağrı skorları ve ÇSDA skorları aktif hastalık döneminde olan hastalarda remisyonda olan hastalardan anlamlı şekilde yüksekti (p<0.05).
Sonuç: JİA’nın takibi için ÇSDA güvenilir bir yöntemdir. ÇSDA sağlıklı grupları ve yüksek sakatlık indeksi olan JİA hastalarını klinik olarak ayırt eder.