Fatma Gül YURDAKUL, 1 Filiz ESER, 1 Hatice BODUR, 1 Ülker GÜL, 2 Müzeyyen GÖNÜL, 2 Işıl Deniz OĞUZ2

Anahtar Kelimeler: Hastalık aktivitesi; reaktif artrit hastalık aktivite skoru; psöriatik artrit

Özet

Amaç: Bu çalışmada psöriyatik artrit (PsA) hastalarında hastalık aktivitesi ve ilişkili değişkenler araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Psöriyatik Artrit Sınıflandırma Kriterlerine (CASPAR) göre PsA tanısı konulmuş 50 hasta dahil edildi. Hastalar Moll ve Wright kriterlerine göre beş gruba ayrıldı. Hastalık, Reaktif Artrit Hastalık Aktivite Skoru (DAREA) indeksi, Hastalık Aktivite Skoru 28 Eklem (DAS28), Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI) ve Psöriyazis Alan ve Şiddet İndeksi (PASI) ile değerlendirildi. Laboratuvar tahlillerinde eritrosit sedimantasyon hızı (ESR), C-reaktif protein (CRP) düzeyleri belirlendi ve Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile fonksiyonel değerlendirme yapıldı. Ağrı görsel analog ağrı skalası (VAS-ağrı) ile değerlendirildi, Hasta Global Değerlendirme (PaGa) ve Hekim Global Değerlendirme (PhGA) sonuçları kaydedildi.

Bulgular: Distal interfalangeal predominant PsA tipi (n=2, %4) ve artrit mutilans en az sıklıkta görülen tipi olmakla birlikte (n=2), asimetrik oligoartiküler tipi PsA'nın en sık görülen tipiydi (n=28, %56). DAREA skoru ve CRP ve ESR düzeyleri ve yanı sıra VAS, PaGa, DAS28 ve HAQ skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardı. BASDAI skorları, spondilit grubunda PaGa ve PhGA ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye sahipti.

Sonuç: Psöriyatik artrit hastalarında hastalık aktivite indeksi olarak DAREA'nın laboratuvar klinik değerlendirme bulguları ile iyi düzeyde korele olduğu saptandı. Ayrıca DAS28'de PsA aktivitesinin değerlendirilmesinde yardımcı ilave bir ölçüm aracı olup, BASDAI'nin spondilit hastalarında daha önemli olduğu bilinmektedir.