Ayşe İYİYAPICI ÜNÜBOL, 1 Gülnur TAŞCI BOZBAŞ, 2 Mustafa ÜNÜBOL, 3 Gülcan GÜRER4

Anahtar Kelimeler: Fibromiyalji sendromu; lipid; ortalama trombosit hacmi; trigliserid

Özet

Amaç: Bu çalışmada fibromiyalji sendromlu (FMS) hastalarda ortalama trombosit hacmi (OTH) ve serum lipid profili değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Bu retrospektif çalışma, Ocak 2011 - Aralık 2011 tarihleri arasında üç merkeze başvuran 156 FMS hastası ve 118 sağlıklı kontrolden oluşuyordu. Hastaların açlık kan glukoz, total kolesterol, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterol, trigliserid düzeyleri ve tam kan sayımı ve OTH değerleri kaydedildi. İstatistiksel analiz için verilerin dağılım yapısına göre Mann-Whitney U testi ve Student t-test kullanıldı.

Bulgular: Çalışmanın etki büyüklüğü 0.6 iken deneysel gücü, %100 (0.00063) olarak hesaplandı. Ortalama trombosit hacmi, hasta grubunda 8.75±1.15 fL; sağlıklı kontrollerde 8.13±0.73 idi (p<0.001). Trigliserid düzeyleri, sağlıklı kontrollere kıyasla, FMS hastalarında anlamlı düzeyde artmıştı (p=0.003).

Sonuç: Fibromiyalji sendromlu hastalarda aterosklerozun erken belirteçlerinden biri olan OTH'nin anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi.