Özgün BAŞARAN KAYA, 1 Mahmut ÇİVİLİBAL, 2 Murat ELEVLİ, 1 Macit KOLDAŞ, 3 Nilgün SELÇUK DURU1

Anahtar Kelimeler: Antikardiyolipin antikorlar; çocukluk çağı; Henoch-Schönlein purpurası; serum IgA; b2-glikoprotein I.

Özet

Amaç: Bu çalışmada çocukluk çağı Henoch-Schönlein purpurasında (HSP) serum immünoglobulin A (IgA) antifosfolipid (aFL) antikorların olası rolü araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmaya 30 HSP'li (12 erkek, 18 kız; ort. yaş 9.0±3.1 yıl; dağılım 4-16 yıl) ve aynı yaş ve cinsiyette 30 sağlıklı çocuk alındı. Serum immünoglobulin düzeyleri, akut faz reaktanları ve diğer biyokimyasal parametrelerin yanı sıra, serum IgA sınıfı antikardiyolipin antikorlar (IgA aKL) ve IgA sınıfı anti-b2-glikoprotein I antikorlar (IgA ab2-GPI) ölçüldü. Bu hastalardan kan örnekleri hem akut hem de iyileşme dönemlerinde alındı ve IgA aKL ve IgA ab2-GPI antikorları enzim bağlı immünosorbent test (ELISA) yöntemiyle belirlendi.

Bulgular: Serum IgA aKL ve IgA ab2-GPI düzeyleri HSP tanılı çocuklarda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksekti (sırasıyla, 1.57±0.31 U/mL'ye kıyasla 2.12±0.56 U/mL, p<0.001 ve 0.69±0.64 U/mL'ye kıyasla 2.32±1.84 U/mL, p<0.001). Bu antikorların düzeyleri hastalığın remisyon evresinde anlamlı olarak azaldı. Regresyon analizinde, artmış IgA aKL ve IgA ab2-GPI antikorlarının tek bağımsız belirleyicisinin serum IgA düzeyleri olduğu belirlendi (sırasıyla, b: 0.549, p=0.002 ve b: 0.595, p=0.001).

Sonuç: Çalışma bulguları pediatrik HSP'nin aktif döneminde serum IgA aKL ve IgA ab2-GPI antikorlarının arttığını ve bu nedenle antifosfolipid antikorların bu hastalığın başlangıcında rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu nedenle, serum antifosfolipid antikor düzeylerinin çocukluk çağı HSP aktivitesinin bir göstergesi olabileceğine inanıyoruz.