Orçun ŞAHİN, 1 Ali HARMAN, 2 Rahmi Can AKGÜN, 1 İsmail Cengiz TUNCAY1

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi; enjeksiyon; ağrı; sakroiliyak

Özet

Amaç: Bu çalışmada, iki yıllık takip dönemi süresince bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde gerçekleştirilen eklem içi steroid ve lokal anestetik enjeksiyonun, sakroiliyak eklem (SİE) ağrısının tedavisindeki etkinliği değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2009 - Aralık 2011 tarihleri arasında SİE ağrısı olan ve BT eşliğinde eklem içi steroid ve lokal anestetik enjeksiyonu yapılması planlanan toplam 46 hasta (18 erkek, 28 kadın; ort. yaş 52.7 yıl; dağılım 41-65 yıl) çalışmaya dahil edildi. Uygun hazırlık sonrası, 80 mg triamsinolon asetonid ve 4 cc bupivakain hidroklorür karışımı BT eşliğinde enjekte edildi. Enjeksiyon öncesi ve sonrası ağrının derecesi görsel analog skalası (GAS) kullanılarak değerlendirildi. Klinik takip enjeksiyon sonrası ilk gün, ilk hafta, üçüncü hafta, altıncı ay ve son kontrol olarak gerçekleştirildi. Enjeksiyon öncesi ve sonrası GAS skorları arasındaki fark istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama takip süresi 26.7 ay (dağılım 24-36 ay) idi. Kırk altı hastadan sekizine (%17.4) ikinci enjeksiyon gereksinimi oldu. Bunların beşinde (%10.8) eklem içi kortizon enjeksiyonu sonrası takipte, ağrılarda gerileme olmadığı görüldü. Sakroiliyak eklem enjeksiyonun genel başarı yüzdesi %89.2 idi. Enjeksiyon sonrası ilk gün, ilk hafta, üçüncü hafta ve altıncı ayda kaydedilen tüm GAS skorları, enjeksiyon öncesine kıyasla anlamlı düzeyde düşük bulundu. Bu yanıt, en az iki yıllık takip sonucunda da ortanca 20.5 GAS (min-max: 0-87) ile anlamlı şekilde kalmaya devam etti.

Sonuç: Bilgisayarlı tomografi eşliğinde SİE enjeksiyonları, aktif SİE patolojileri nedeni ile ağrı duyan hastalarda yeterli bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem güvenilir ve etkilidir ve uzun dönemli SİE ağrısı olan hastalarda tedavi alternatifi olarak tercih edilebilir.