Banu BAYRAM, 1 Bülent Emrah SAYIN, 2 Züleyha TÜRKOĞLU, 1 Şeyma SOFUOĞLU, 1 Fezan Mutlu ŞAHİN3

Anahtar Kelimeler: ApaI; osteoartrit; polimorfizm; Taql; vitamin D reseptörü

Özet

Amaç: Bu çalışmada vitamin D reseptör (VDR) geni TaqI ve ApaI polimorfizmlerinin Türk toplumunda osteoartrit gelişiminde rol oynayıp oynamadığının belirlenmesi amaçlandı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmada 140 kişiden (95 osteoartritli hasta ve 45 sağlıklı kontrol) genomik DNA izole edildi. DNA spesifik primerler ile polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile amplifiye edildi, VDR geni TaqI ve ApaI polimorfizmi genotiplerinin analizi için ise restriksiyon parça uzunluk polimorfizm (RFLP) tekniği kullanıldı. Polimeraz zincir reaksiyonu-RFLP ürünleri agaroz jel elektroforezine tabi tutularak ultraviyole translüminatör ile değerlendirildi.

Bulgular: Vitamin D reseptor geni TaqI and ApaI polimorfizmleri genotip dağılımları ve alel frekansları açısından osteoartrit hastaları ile kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Buna ek olarak, hem hasta hem de kontrol grubuna ait genotipler ve klinik özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Sonuç: Sonuç olarak, bu çalışmanın sonuçları üzerinde çalışılan Türk toplumunda VDR geni TaqI and ApaI polimorfizmlerinin osteoartrit gelişiminde rol oynamadığına işaret etmektedir.