Ömer ATEŞ, 1 Bilgen DÖLEK, 2 Levent DALYAN, 3 Ayşegül Topal-SARIKAYA3

Anahtar Kelimeler: Polimorfizm, romatoid artrit, vitamin D reseptör

Özet

Amaç: Bu çalışmada, romatoid artritli hastalarda D vitamini reseptörü genindeki BsmI, TaqI ve FokI polimorfizmleri ile romatoid faktör pozitifliliği ve erozivite arasındaki ilişki araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmada Mayıs 2006 - Nisan 2008 tarihleri arasında 98 romatoid artritli hasta (78 kadın, 20 erkek; ort. yaş 50.8±12.3 yıl; dağılım 38-63 yıl) ve 122 sağlıklı bireyde (96 kadın, 26 erkek; ort. yaş 57.1±6.1 yıl; dağılım 51-63 yıl), D vitamini reseptörü genindeki BsmI, TaqI ve FokI polimorfizmleri-polimeraz zincir reaksiyonu ve bunu takiben enzim kesim yöntemleri kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Hastalarda ve kontrollerde BsmI, TaqI ve FokI allel ve genotip frekansları benzer oranlarda idi. D vitamini reseptörü genotip ve alleli frekansları ile romatoid faktör pozitifliği ve erozivite arasında anlamlı fark bulunmadı.

Sonuç: Bulgularımız Türk toplumunda D vitamini reseptörü polimorfizmlerinin hem romatoid artrite yatkınlıkta hem de romatoid faktör pozitifliğinde ve romatoid artritin eroziv hastalık oluşumunda rol oynamadığını göstermektedir.