Lyudmila SIZOVA

Anahtar Kelimeler: Doğruluk, sınıflandırma kriterleri, tanısal önem, erken romatoid artrit, öngörüsel önem

Özet

Amaç: Bu çalışmada 2002 EULAR (European League Against Rheumatism) klinik romatoid artrit (RA) şüphesi kriterlerinin tanısal ve prognostik önemi ve yeni 2010 ACR (American College of Rheumatology)/EULAR RA sınıflandırma kriterlerinin “erken artrit”li hastalardaki duyarlılığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Denekler, “erken artrit”li 250 ayakta tedavi hastasını (211 kadın, 39 erkek; ort. yaş 46.1±11.8 yıl; dağılım 19-73 yıl) içermekteydi. Ortalama hastalık süresi 4.9±3.3 ay idi. Hastaların çalışmaya dahil edilme kriterleri şu şekildeydi: (i) hastanın 18 yaş ve üstünde olması, (ii) E ULAR ( 2002) kriterlerine göre klinik RA şüphesi ya da persistan artrit/artralji varlığı (>6 hafta süreli), (iii) hastalık süresinin <1 yıl olması ve (iv) hastanın çalışmaya katılmak için yazılı onay vermesi. Hastaların çalışmaya alınmama kriterleri şunlardı: (i) çalışmanın başlangıç tarihinden önce başka romatizmal hastalıkların bulunduğuna dair kesin tanı varlığı ve (ii) hastanın araştırmaya katılmayı reddetmesi. Kriterlerin tanısal önemi, duyarlılığa ve özgüllüğe göre belirlendi. Öngörüsel önem, pozitif ve negatif öngörüsel değerlere göre hesaplandı. Tanısal etkinlik de hesaba katıldı.

Bulgular: 2002 EULAR kriterlerinin, hastalardaki üç kriterin tamamını tanımlamada daha yüksek tanısal doğruluğa sahip olduğu gözlemlendi. Yüzde 87.84 ile %98.0 arasında değişen negatif öngörü değerleri, özellikle üç ya da daha fazla eklemde artrit bulunması olmak üzere, bu kriterlerden birinin mevcut olmamasının, RA tanısı olasılığını azalttığını ve eklem tutulumuyla seyreden diğer olası hastalıkların araştırılmasını gerektirdiğini göstermektedir. 2010 ACR/EULAR romatoid artrit sınıflandırma kriterleri arasında iki kriterin en yüksek duyarlılığa sahip olduğu saptandı: (i) en az bir eklemde sinovit varlığı ve (ii) ≥6 haftalık semptom süresi. Çalışmanın başlangıcında yeni kriterlere göre (≥6/10 puan) 98 hastada (86%) ”kesin” RA saptanabildi.

Sonuç: Elde edilen veriler, erken RA'lı hasta taraması için 2002 EULAR kriterlerinin kullanılmasının uygunluğunu ve yeni 2010 ACR/EULAR sınıflandırma kriterlerinin “kesin RA”lı hastaların tespiti ve hastalık modifiye edici antiromatizmal ilaç tedavisine başlanması açısından faydasını ortaya koymaktadır.