İlker Yağcı1, Eylem Akcan1, Pelin Yıldırım2, Mehmet Ağırman1, Zeynep Güven3

Anahtar Kelimeler: Kronik bel ağrısı, fibromiyalji

Özet

Amaç: Kronik bel ağrılı hastalarda fibromiyalji sendromu (FMS) sıklığını ortaya koymak ve salt kronik bel ağrısı bulunan hastalarla kronik bel ağrısı ve FMS birlikteliği bulunan hastaları karşılaştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya kronik bel ağrısı nedeni ile takip edilen 55 hasta dahil edildi. Hastaların bel ağrısı Vizüel Analog Skala (VAS), emosyonel, sosyal ve fiziksel sağlık durumları Nottingham Sağlık Profili (NHP) anketi, genel sağlık durumları Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ve depresyon seviyeleri Beck Depresyon Envanteri (BDI) ile değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 55 kronik bel ağrılı hastanın 15'ine (%27.3) 1990 American College of Rheumatology (ACR) sınıflandırma kriterlerine göre FMS tanısı kondu. FMS'li hastalar salt kronik bel ağrılı hastalarla karşılaştırıldığında VAS skorları daha yüksek (p=0.014), Nottingham Sağlık Profili (NHP) içerisinde değerlendirilen enerji düzeyleri (EL) daha düşük (p=0.009), Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) skorları ise anlamlı derecede daha yüksek (p=0.017) olarak tespit edildi. Beck Depresyon Envanteri (BDI) sonuçları karşılaştırıldığında ise iki grup arasında anlamlı derecede farklılık saptanmadı.

Sonuç: Kronik bel ağrısına FMS'nin eşlik etmesiyle enerji seviyelerinde düşüklük ve ağrıda artış sözkonusudur. Hastaların tedavileri planlanırken bu sonuçlar gözönünde bulundurulmalıdır. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 37-40)