Ece Kaptanoğlu1, Işılay Nadir2, Zahir Bakıcı3, Emrullah Hayta4, Mehmet Türkmen1, Hafize Sezer5, Sami Hizmetli1, Hasan Elden1

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, HCV, romatoid faktör, anti-CCP, anti-MCV

Özet

Amaç: Romatoid Artriti (RA) hepatit C enfeksiyonu gibi eklem tutulumu olan diğer hastalıklardan ayırmak zordur. Romatoid faktörün (RF) yanı sıra son yıllarda daha duyarlı ve özgül otoantikorlar araştırılmaktadır ve çelişkili sonuçlar vardır. Bu çalışmada biz RF, anti-siklik sitrüline peptid (CCP) ve anti-mutated sitrüline vimentinin (MCV) RA ve hepatit C enfeksiyonunu ayırmada tanısal değerlerini araştırdık.

Yöntem ve Gereçler: Otuzdört RA'lı ve 30 hepatit C'li hastada RF, anti-CCP ve anti-MCV çalışıldı. RA'da hastalık aktivitesi DAS-28 ile hepatit C'de ise Knodell skoru ile değerlendirildi. RA'da eklem-dışı tutulum ve hepatit C'li hastalarda eklem tutulumu değerlendirildi.

Bulgular: Romatoid artritli ve hepatit C'li hastalar karşılaştırıldığında eğri altındaki alan en yüksek anti-CCP'de idi. Duyarlılık ve özgüllük RF için %82 ve %53, anti-CCP için %79 ve %96 ve anti-MCV için %70 ve %73 idi. DAS-28 ile RF (r=0.406), anti-CCP (r=0.433) ve anti-MCV (r=0.453) arasında zayıf bir ilişki vardı. RA'da eklem dışı tutulum, DAS-28 ve hepatit C'li hastalarda eklem tutulumu dikkate alındığında olgularda otoantikorlar açısından fark bulunmadı.

Sonuç: Anti-MCV antikorları RA'nın tanınmasında kullanılabilir ancak hepatit C'li hastalar söz konusu olduğunda anti-CCP veya RF'nin performansına bir katkıda bulunmamaktadırlar. Yüksek özgüllükleri düşünülecek olursa, anti-CCP antikorları RA'nın tanısında daha güvenilir görünmektedirler. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 19-23)