Duygu Geler Külcü1, Gülçin Gülşen1, Elif Çiğdem Altunok2

Anahtar Kelimeler: Pulse elektromanyetik alan, diz, osteoartrit, ultrason

Özet

Amaç: Diz osteoartiritinde pulse elektromanyetik alan tedavisinin ağrı ve fonksiyonel düzey üzerine etkisini ultrason tedavisi ve kontrolle karşılaştırarak araştırmaktır.

Yöntem ve Gereçler: Kırkbeş diz osteoartiriti olan hasta randomize olarak üç gruba ayrıldı (ortalama yaş= 63.5 ±10.2 yıl). Birinci gruba pulse elektromantetik alan tedavisi (frekans: sırasıyla, 2 Hz, 100 Hz, 25 Hz, 35 dakika/seans), ikinci gruba ultrason tedavisi (frekans: 1 MHz, güç:1,5 watt/cm2 devamlı,10 dakika/seans) uygulandı. Üçüncü grub kontrol grubu oldu. Değerlendirmeler başlangıçta ve tedavi sonunda (üç hafta sonra) yapıldı. Değerlendirme değişkenleri, Western Ontario ve McMaster Üniversiteleri Anketi'nin (WOMAC) ağrı, eklem sertliği ve fonksiyonel düzey skorları ve görsel ağrı skalalasına (GAS) göre (0-10) ağrı şiddeti idi.

Bulgular: Birinci grupta, GAS skoru (p=0.005), WOMAC-ağrı skoru (p=0.001), WOMAC eklem sertliği skoru (p=0.027), WOMAC fonksiyonel düzey skoru (p=0.003) açısından anlamlı iyleşme kaydedildi. İkinci grupta da WOMAC ağrı (p=0.008), WOMAC eklem sertliği (p=0.012), WOMAC fonksiyonel düzey skorları (p=0.004) ve GAS (p=0.001) skorlarında anlamlı düzelme saptandı, Üçüncü grupta hiçbir değerlendirme parametresi açısından anlamlı değişiklik gözlenmedi (p>0.05). Gruplar arasında değerlendirme parametrelerinin tedavi sonundaki yüzde değişimleri açısından GAS skoru (p<0.001), WOMAC ağrı skoru (p<0.001), WOMAC eklem sertliği skoru (p=0.013) ve WOMAC fonksiyonel düzey skoru (p<0.001) açısından fark saptandı.

Sonuç: Hem pulse elektromanyetik alan tedavisi hem töropatik ultrason tedavisi kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha etkili bulunmuştur. Pulse elektromanyetik alan tedavisi diz osteoartriti tedavisinde etkili bir alternatif tedavi yaklaşımı olarak uygulanabilir. (Turk J Rheumatol 2009; 24: 144-8)