Mustafa Yıldız1, Hakan Tuna1, Burcu Tokuç2, Siranuş Kokino1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD

Anahtar Kelimeler: Kronik boyun ağrısı, ilişkili faktörler

Özet

Ülkemizde bel ağrısı ile ilişkili faktörlerle ilgili olarak birçok çalışmanın olmasına rağmen boyun ağrısı ile ilişki faktörlere ait veriler yeterli değildir. Bu eksikliği gidermek amacıyla çalışmayı planladık. Çalışmamızda 100 olgunun kronik boyun ağrısı ile demografik verileri, eğitim düzeyi, ekonomik durumu, meslek, iş memnuniyeti ve stresi, alışkanlıkları, egzersiz alışkanlıkları, boyun ağrısının şiddeti, ağrının süresi, maksimum ağrının yeri, ağrıyı başlatan veya şiddetlendiren faktörler, hafifleten faktörler arasındaki ilişki araştırıldı. Fiziksel yüklenme (%49) ağrıyı en çok başlatan/şiddetlendiren, ilaç (%66) ağrıyı en çok azaltan faktör olarak bildirildi. Boyun ağrısını başlatan/arttıran faktörler vücut pozisyonlarından eğilme (%34), ayağa kalkma (%29) ve yürüme (%29), baş hareketlerinden sola eğilme (%41), sağa eğilme (%40) ve arkaya eğilme (%40) olduğu tespit edildi. Mesleksel stresle birlikte ağrı şiddetinin arttığı saptandı (p<0.05). Sonuç olarak, kronik mekanik boyun ağrısı ile ilişkili faktörlerin iyi tanımlanmasına yönelik çalışmaların artması bunların hasta eğitim programlarında kullanılmasını sağlayacaktır.