Ahmet Özgül1, M. Ali Taşkaynatan1, Ajda Bal2, T. Alp Kalyon1

1GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, ultrasonografi, magnetik rezonans görüntüleme

Özet

Bu çalışmanın amacı omuz ağrısı ile başvuran hastalarda omuz patolojilerinin ultrasonografi (USG) ile ortaya konması ve magnetik rezonans görüntüleme (MRG) tetkiki olan hastalarda sonuçların karşılaştırılması ve her iki tetkikin uyumluluğunun değerlendirilmesidir. Omuz ağrısı şikayeti ile başvuran 96 hasta fizik muayene sonrası prospektif olarak USG ile değerlendirildi. USG sonuçları, MRG tetkiki olan 54 hastanın sonuçları ile karşılaştırıldı. USG ve MRG bulgularının karşılaştırılmasında bisipital lezyon için istatistiksel ilişki saptanmadı (p>0.05); diğer tüm değerlendirme parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki mevcuttu (p<0.05). Bisipital lezyon varlığının sonografik değerlendirmelerde supraspinatus parsiyel ve komplet yırtıkları, subakromial bursit ve subakromial sıkışma ile; MRG sonuçlarına göre ise sadece supraspinatus parsiyel yırtığı ile ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0.05). Sonuç olarak USG, omuz patolojilerinin tanımlanması ve takibinde etkili ve geçerli bir yöntemdir. Omuz patolojilerinde USG ilk tetkik olarak planlanmalı ve ancak şüpheli durumlarda veya hasta cerrahiye aday ise MRG ile sonuçları doğrulama yoluna gidilmelidir.