Funda Levendoğlu, Ali Sallı, Hatice Uğurlu

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz, disabilite

Özet

Amaç: Semptomatik diz osteoartriti (OA) olan hastaların klinik ve psikososyal özelliklerini değerlendirip bunların disabilite ile olan ilişkilerini araştırmayı amaçladık.

Metod: Çalışmaya 82 hasta alındı. Disabilite için Western Ontario ve Mc Master Üniversitesi (WOMAC 3.0) OA indeksi kullanıldı. Ağrının şiddeti VAS ve WOMAC ağrı subskalası ile ölçüldü. Depresyonun değerlendirilmesi için Beck Depresyon İndeksi, yaşam kalitesi içinse Nottingham Sağlık Profili-1 skalası kullanıldı. Hastaların detaylı diz muayeneleri yapıldı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 56.3 ± 8.0, hastalık süresi 5.6 ± 5.0 yıl idi. WOMAC'ın fiziksel fonksiyon skoru ile ağrı şiddeti, depresyon ve yaşam kalitesi skorları arasında ilişki mevcuttu (p<0.05). Vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olan hastaların WOMAC disabilite skoru daha yüksek bulundu (p<0.05). Hareket esnasında ağrısı, eklemde hassasiyeti, patellofemoral hassasi-yeti, krepitasyonu, ligament instabilitesi olanlarında WOMAC disabilite skoru yüksekti (p<0.05).

Sonuç: Disabilite ile ağrı şiddeti, VKİ, depresyon ve yaşam kalitesi arasında ilişki vardı. Bu nedenle tedavi stratejileri belirlenirken daha çok ağrının ve kilonun azaltılması üzerine yoğunlaşılmaktadır. Bunların yanında hastaların psikolojik olarak da desteklenmesi gerekir.