Lale ALTAN1, Yusuf SİVRİOĞLU2, İlker ERCAN3

1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
2Department of Psychiatry, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey
3Department of Biostatistics, Medical Faculty of Uludağ University, Bursa, Turkey

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit, Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi, depresyon, fibromiyalji

Özet

Amaç: Bu çalışmada Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksinin (BASDAI) ankilozan spondilitli (AS) hastalarda birlikte var olabilen fibromiyalji (FM) ve depresyon gibi patolojilerden etkilenip etkilenmediği araştırıldı.
Hastalar ve yöntemler: Yaşları 18 ile 75 arasında değişen FM’li (n=52), depresyonlu (n=60) ve AS’li (n=58) toplam 170 hasta (57 erkek, 123 kadın; ort. yaş 42.9±13.0 yıl) çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalardan BASDAI’yi ve Beck Depresyon Ölçeğini doldurmaları istendi. BASDAI skorları >4 (hastalık aktivitesi için kestirim değeri) ve >5 (biyolojik ajan geri ödemesi için kestirim değeri) olan hastaların yüzdeleri hesaplanarak gruplar arasında karşılaştırıldı. Bireysel BASDAI alt skorları, toplam BASDAI ve Beck Depresyon Ölçeği skorları gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Bireysel BASDAI maddelerinin skorları ayrı ayrı analiz edildiğinde, tüm maddelerin skorları FM grubunda AS grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti. Soru 1 (yorgunluk) ve 3 (periferik eklem ağrısı ve şişlik) skorları AS grubuna kıyasla depresyon grubunda istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek iken, soru 5 ve 6 skorları (sabah tutukluğu ile ilişkili olan maddeler) AS grubuna kıyasla depresyon grubunda anlamlı şekilde düşüktü. BASDAI skorları >4 ve >5 olan hastaların yüzdesi FM grubunda diğer iki gruba kıyasla anlamlı şekilde yüksekti. AS ve FM gruplarında BASDAI ve Beck Depresyon Ölçeği skorları arasında anlamlı ilişki vardı.
Sonuç: Çalışmamızın sonuçları AS’de hastalık aktivitesi özellikle BASDAI gibi hasta bildirimli bir öz değerlendirme ölçeğiyle değerlendirilirken skorları etkileyebilecek FM ve depresyon gibi diğer durumların da göz önünde bulundurulması gerektiğini düşündürmektedir.