Samah Abdel Rahman EL BAKRY1, AbdelAzim Mohamed ALHEFNY1, Dina Shawky AL-ZIFZAF2, Ola Hasan NADA3, Rania Hamdy EL KABARITY4, Khaled OMAR4

1Division of Rheumatology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt
3Department of Pathology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt
4Department of Clinical Pathology, Faculty of Medicine, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Anahtar Kelimeler: Lupus nefriti; serum IL-18; sistemik lupus eritematoz.

Özet

Amaç: Bu çalışmada serum interlökin-18 (IL-18) ve renal ekspresyonu ile anlamsız proteinürisi olan hastalarda lupus nefritinin histolojik sınıflandırması arasındaki ilişki araştırıldı, serum IL-18 lupus hastalarında subklinik renal tutulumun bir biyobelirteci olarak değerlendirildi.
Hastalar ve yöntemler: Proteinürisi 0.5 g/24 saatten az olan 40 lupus hastası (5 erkek, 35 kadın; ort. yaş 26.3±7.9 yıl; dağılım 16-52 yıl) ve 20 sağlıklı kontrol (2 erkek, 18 kadın; ort. yaş 25.5±6.3 yıl; dağılım 16-49 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalara tam öykü, klinik muayene, hastalık aktivitesi değerlendirmesi, serum IL-18 ölçümü, histopatolojik değerlendirme için renal biyopsiler ve IL-18’in doku ekspresyonu için immün boyama uygulandı.
Bulgular: Lupus hastalarının serum IL-18 seviyeleri kontrollerden anlamlı olarak yüksekti (sırasıyla 612.4 ve 209.3 pg/mL; p<0.01). Serum IL-18 sınıf III, IV ve V lupus nefriti olan hastalarda (sırasıyla 609.1, 833.1 ve 790 pg/mL) sınıf I ve II’li hastalardan (sırasıyla 370 ve 476.8 pg/mL) anlamlı olarak yüksekti. IL-18’in immün boyaması sınıf IV ve V’te glomerüler ekspresyon, sınıf III’te glomerüler ve tübüler infiltrasyon, sınıf II’de tübüler patern gösterdi ve sınıf I’de hiç boyama göstermedi. Diffüz glomerüler IL-18 boyaması olan hastaların serum IL-18 seviyeleri boyaması olmayanlardan daha yüksekti (sırasıyla 840.8 ve 522.9 pg/mL; p=0.0). Difüz tübüler IL-18 boyaması olanların serum IL-18 seviyeleri boyaması olmayanlardan daha yüksekti (sırasıyla 514.2 ve 393 pg/mL; p<0.05). Serum IL-18 serum kreatinin ve renal biyopsilerin aktivite indeksiyle ilişkiliydi.
Sonuç: IL-18 lupus nefritinin patogenezinde rol oynayabilir. Bu çalışmanın sonuçları serum IL-18’in lupusta hastalık aktivitesinin seviyesine bakılmaksızın anlamlı proteinüri yokluğunda da renal yaralanmanın boyutunu yansıttığını göstererek lupus nefritinin patogenezinde erken rolüne işaret eder. Buna göre, serum IL-18 subklinik lupus nefritinin farklı histolojik sınıflarını ayırt eden bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.