Sabire Akın, Özlem Öner, Nisa Özberk

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sağlık Merkezi FTR Ünitesi

Anahtar Kelimeler: İzokinetik, kas kuvveti, bel, güvenilirlik

Özet

Amaç: Bel kaslarının fleksör ve ekstansör izokinetik konsantrik kas güçlerinin ölçümünde kullanılan Biodex izokinetik dinamometre cihazının güvenilirliğinin araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 49 sağlıklı gönüllü erkek ve kadın denek katılmıştır. Çalışma Biodex System 3 Pro izokinetik dinamometre cihazı kullanılarak yapılmıştır. Bel fleksör ve ekstansör izokinetik konsantrik kas güçleri 7 gün ara ile 3 kez tekrarlanarak ölçülmüştür. Testler her iki yönde de 60º/sn hızda 5 tekrar ve 120º/sn hızda 10 tekrar olarak gerçekleştirilmiştir. Test-retest (ard-arda test) güvenilirliğini değerlendirmek üzere Intraclass Correlation Coefficient (ICC) hesaplanmıştır.

Bulgular: Her iki hızda , hem fleksör hem de ekstansör yönde test tekrarlarında güvenilirlik yüksek çıkmıştır. 60º/sn hızda bel fleksör kas gücü ICC: 0.88, ekstansör kas gücü ICC: 0.84, 120º/sn hızda bel fleksör kas gücü ICC:0.85, ekstansör kas gücü ICC:0.84 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Bel kaslarının izokinetik konsantrik kas gücü değerlendirilmesinde bu çalışmada kullanılan test protokolü ve Biodex izokinetik dinamometrenin güvenle kullanılabileceğini düşünmekteyiz.