Elif ÇOMAK, 1 Sema AKMAN, 1 Çağla Serpil DOĞAN, 1 Mustafa KOYUN, 1 Arife USLU GÖKÇEOĞLU, 1 Sabahat ÖZDEM2

Anahtar Kelimeler: Hastalık aktivitesi; pediatrik; sistemik lupus eritematozus; D vitamini

Özet

Amaç: Bu çalışmada jüvenil sistemik lupus eritematozus (SLE) olan çocuklarda D vitamini eksikliği ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Kliniğimizde SLE tanısı ile izlenen toplam 16 çocuk hasta (13 kız, 3 erkek; ort yaş: 14.47 yıl; dağılım 5-18) çalışmaya alındı. Çocukların tıbbi kayıtları, demografik verileri, hastalık süresi, aldığı tedaviler, hastalık aktivitesi ve 25-hidroksivitamin D [25-(OH)D] düzeyleri değerlendirildi. Sistemik lupus eritematozus hastalık aktivite skoru (SLEDAI), serum örneklerinin alındığı gün hesaplandı.

Bulgular: Medyan izlem süresi 30 (dağılım 9-55) ay idi. Ortalama serum D vitamini düzeyi 22.04±16.75 ng/ml idi. Hastaların yarısında D vitamini eksikliği (serum D vitamini düzeyi <15 ng/ml) saptandı. Altı hastanın D vitamini düzeyleri anlamlı olarak düşüktü (≤10 ng/ml). D vitamini serum konsantrasyonu ile SLEDAI skoru arasında anlamlı bir negatif korelasyon saptandı (r= -0.711, p=0.002).

Sonuç: Çalışma bulgularımız, SLE olan çocuklarda hastalık aktivitesi ile D vitamini düzeyleri arasında güçlü bir negatif ilişki olduğunu göstermektedir. Bu hastalarda D vitamini düzeyi düzenli olarak değerlendirilmeli ve gerektiğinde D vitamini takviyesi verilmelidir.