Berrin YÜKSEL, 1 Şebnem ATAMAN, 2 Deniz EVCİK, 3 Saime AY, 4 Mine MUMCUOĞLU, 1 Beyza ERDOĞAN5

Anahtar Kelimeler: Gen polimorfizmi; romatoid artrit; STAT4 geni

Özet

Amaç: Bu çalışmada, STAT4 genine ait rs7574865 ve rs10181656 tek nükleotid polimorfizminin Türk popülasyonunda romatoid artrite (RA) yatkınlık oluşturup oluşturmadığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Yüz kırk hasta ve 138 etnik olarak eşleştirilmiş sağlıklı kontrolden genomik DNA elde edildi. STAT4 geninin 3. intronunda bulunan rs7574865 ve rs10181656 polimorfizmlerini belirleyebilmek için polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragment uzunluk analiz yöntemi kullanıldı. Her iki polimorfizm için RA hasta grubu ve kontroller arasında genomik dağılım ve allel sıklıkları karşılaştırıldı. Her iki tek nükleotid polimorfizmine ait genotip dağlılmı ile RA hastalarının klinik ve laboratuvar bulguları arasındaki ilişki incelendi.

Bulgular: Gruplar arasında rs7574865 ve rs10181656 polimorfizmlerinin allel sıklıkları (sırasıyla p=0.654 ve p=0.594) ve genotip dağılımları (sırasıyla p=0.686 ve p=0.467) incelendiğinde anlamlı bir fark gözlenmedi. STAT4 genine ait rs7574865 ve rs10181656 polimorfizmlerinin genotip dağılımı ile RA hastalarının klinik özellikleri ve laboratuvar bulguları arasında bir korelasyon saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, Türk popülasyonunda STAT4 genine ait rs7574865 ve rs10181656 polimorfizmlerinin RA'ya yatkınlık ile ilişkili olmadığını göstermiştir.