Lee SEUNG-GEUN, 2 Park YOUNG-EUN, 1 Choi SU-YEON, 3 Park EUN-KYUNG, 2 Kim GEUN-TAE, 4 Choo KI-SEOK, 5 Jeong YEON-JOO6

Anahtar Kelimeler: Ateroskleroz; koroner arter; multidedektör bilgisayarlı tomografi; sistemik skleroderma

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı kadın sistemik skleroz (SSc) hastaları ve sağlıklı kişiler arasında koroner arter kalsiyum skorlarını (KAKS) karşılaştırmak ve SSc'nin tek başına artmış koroner arter kalsiyum birikimi için bağımsız bir risk faktörü olup olmadığını araştırmaktır.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2007 ve Aralık 2009 tarihleri arasında Güney Kore'de üçüncü basamak bir sağlık merkezine başvuran 41 kadın SSc hastası ile yaş ve cinsiyeti eşleştirilmiş 123 sağlıklı kişi retrospektif olarak incelendi. Koroner arter kalsiyum skorları multidedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) ile ölçüldü ve skorlar yok (KAKS=0), minimum-hafif (KAKS=1- 100) veya orta-şiddetli (KAKS≥101) olarak sınıflandırıldı. Ayrıca her hastadan konvansiyonel kardiyovasküler risk faktörlerine ilişkin veri alındı.

Bulgular: Koroner arter kalsiyum skoru ile minimum-hafif ve orta-şiddetli koroner kalsiyum birikiminin birbirine oranı açısından iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (sırasıyla p=0.519 ve p=0.242). Çok değişkenli lojistik regresyon analizi, karıştırıcı faktörler ayarlandıktan sonra, SSc'nin koroner kalsiyum birikimi (KAKS>0) ile bağımsız olarak ilişkili olmadığını gösterdi. Çok değişkenli sıralı lojistik regresyon modelinde, SSc'nin KAKS kategorisi daha yüksek olmasına karşın (OR 2.79, 95% CI 0.92-8.49, p=0.07), istatistiksel anlamlılığa ulaşmadı. Geleneksel risk faktörleri arasından yalnızca ileri yaş artmış koroner kalsiyum birikimi ile anlamlı düzeyde ilişkili bulundu.

Sonuç: Çalışma bulgularımız SSc'nin ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörü olmadığını göstermektedir.