Mohd Shahrir Mohamed SAID, Su Xu VIN, Nashrah Adi AZHAR, Yew JEANS, Muhammad Nur Hafiz ABDULLAH, Sakthiswary RAJALINGHAM, Sazliyana SYAHRUL

Anahtar Kelimeler: Beslenme; hastalık aktivitesi; oruç; Ramazan ayı; romatoid artrit

Özet

Amaç: Bu çalışmada romatoid artrit (RA) hastalarında Ramazan ayında tutulan orucun hastalık aktivitesi üzerindeki muhtemel etkileri araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Ocak 2010 ve Aralık 2011 tarihleri arasında Ramazan ayından önce ve Ramazan ayından iki ay sonra takip muayenesi yapılan 71 hasta retrospektif olarak incelendi. Oruç tutan (n=39) ve tutmayan (n=32) kohortlar, Hastalık Aktivitesi Skoru 28 (DAS 28) kullanılarak ve hastaların Ramazan ayından önce ve Ramazan ayı süresince beslenme alışkanlıklarına göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Oruç tutan grupta Ramazan ayından önce ortalama DAS 28 skoru, sonrasına kıyasla daha yüksekti; ancak bu istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Ramazan ayından sonra daha az sayıda hastada sabah katılığı ve halsizlik klinik semptomları görüldü; ancak bu da istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Oruç tutan grupta sabah katılığı (p=0.001) ve fonksiyonel sınıfta (p=0.011) istatistiksel olarak anlamlı bir azalma vardı. Bu grupta yüksek kalorili besinlerin alımı, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p=0.022).

Sonuç: Oruç, RA hastalarında ortalama DAS 28 skorunu düşürür. Ayrıca, beslenme değişiklikleri, oruç tutan hastalarda RA hastalık aktivitesini anlamlı düzeyde etkilemez.