Hakan ALKAN, 1 Necmettin YILDIZ, 1 Ayşe SARSAN, 1 Nilgün ŞİMŞİR ATALAY, 1 Özgür SEVİNÇ, 2 Oya TOPUZ, 1 Füsun ARDIÇ1

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit; düşme riski; posturografi

Özet

Amaç: Bu çalışmada, ankilozan spondilitli (AS) hastaların sağlıklı bireylerden daha fazla düşme riskine sahip olup olmadığı ve düşme riski ile AS'nin klinik özellikleri arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Modifiye New York kriterlerine uyan AS'li 40 hasta (28 erkek, 12 kadın; ort yaş 37.20±9.92 yıl; dağılım 20-60 yıl) ile yaşları ve cinsiyetleri eşleştirilmiş 40 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılar, düşme riski yüzdesi olarak bize sayısal değerler sunan statik posturografi cihazı ile değerlendirildi. Hasta görüşmelerinden son 12 ay içindeki düşme öyküsü de belirlendi. Tüm AS hastalarına şu araçlar uygulandı: hastalık aktivitesi için Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), fonksiyon için Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Fonksiyonel İndeksi (BASFI), spinal mobilite için Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI) ve yaşam kalitesi için Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL) anketi.

Bulgular: Ankilozan spondilitli hastalar ile sağlıklı kontroller arasında sosyodemografik özellikler bakımından fark yoktu (p>0.05). Ortalama düşme riski, AS'li hastalarda kontrollere kıyasla, anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Ankilozan spondilitli hastalarda pozitif düşme öyküsüne sahip olanların oranı kontrollerden yüksekti (p<0.05). Düşme riski ile BASDAI (r=0.713, p<0.001), BASFI (r=0.751, p<0.001), BASMI (r=0.527, p<0.001) ve ASQoL (r=0.627, p<0.001) arasında pozitif ve anlamlı ilişki vardı. Düşme riski yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi ve hastalık süresiyle ilişkili bulunmadı (p>0.05).

Sonuç: Ankilozan spondilitli hastalarda kötü spinal mobilite, fonksiyonel durum, yaşam kalitesi ve yüksek hastalık aktivitesi ile ilişkili olan düşme riski artmıştır. Yüksek olan düşme riski AS'li hastaların rehabilitasyonunda dikkate alınmalıdır.