Nervana BAYOUMY, 1 Mohamed EL-SHABRAWI, 2 Hesham NADA3

Anahtar Kelimeler: İleri glikasyon son ürünü; reseptör; sistemik lupus eritematöz

Özet

Amaç: Bu çalışmada sistemik lupus eritematöz (SLE) olan hastalarda ileri glikasyon son ürünlerinin çözünür reseptörünün (sRAGE) plazma düzeyleri değerlendirildi ve bu düzeylerin farklı klinik, laboratuvar ve tedavi parametreleri ile olan ilişkisi araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya toplam 120 SLE hastası (111 kadın, 9 erkek) ve yaş ve cinsiyet eşleştirmeli 40 sağlıklı kontrol alındı. Plazma sRAGE düzeyleri, ticari olarak satılan enzim bağlı immünosorbent test (ELISA) kiti kullanılarak ölçüldü. Plazma sRAGE düzeyleri ve SLE'nin klinik ve laboratuvar özellikleri arasındaki muhtemel ilişki de değerlendirildi. Farklı tedavi yöntemlerinin sRAGE plazma düzeyleri üzerindeki etkinliği incelendi.

Bulgular: Sağlıklı kontrollere kıyasla, SLE hastalarının plazma sRAGE düzeyleri anlamlı düzeyde daha düşüktü (p=0.003). Cilt döküntüsü veya serozit olan hastaların sRAGE düzeyleri, olmayanlara kıyasla anlamlı düzeyde daha yüksekti (sırasıyla p=0.036 ve p=0.017). Daha uzun süre tedavi edilen SLE hastalarının sRAGE düzeyleri, daha kısa süreli tedavi edilenlerden daha yüksekti (p=0.000). Kortikosteroid ile tedavi edilen ve kombine tedavi edilen hastalar arasında düzey açısından anlamlı bir fark yoktu (p=0.89). sRAGE düzeyleri ve total beyaz kan hücre (WBC) sayımı (r=-0.356; p=0.003), lenfosit (r=0.341; p<0.001) ve nötrofil (r=0.289; p=0.006) arasında anlamlı negatif bir ilişki vardı.

Sonuç: Çalışmamızda SLE hastalarında sRAGE plazma düzeylerinin anlamlı derecede azaldığı bulundu. Bu da, sRAGE düzeylerinin hastalığın patogenezinde muhtemel bir rol oynadığını göstermektedir.