Tolga AKSU, 1 Ayşegül ÖZ2

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı; fistül; pulmoner emboli; trombüs

Özet

Behçet Hastalığı (BH) multisistemik, kronik ve inflamatuvar vaskülit tablosudur. Behçet hastalığı olan 29 yaşında erkek hasta dispne ve göğüs ağrısı ile kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde sol parasternal -makine sesine benzer- bir üfürüm ve abdominal asit saptandı. Hastanın elektrokardiyografi ve göğüs röntgen sonuçları normaldi. Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) kronik pulmoner emboli izlendi. Abdominal BT'de Budd- Chiari sendromu (BCS) ile uyumlu olarak hepatik ven ve inferior vena kavada trombüs izlendi. İki boyutlu transtorasik ekokardiyografide sağ atriyumdan sağ ventriküle uzanım gösteren kitle izlendi. Suprasternal pencerede arkus aortu ve pulmoner arteri çevreleyen anormal akım tespit edildi. Koroner anjiyografide sol ana koroner arter ile pulmoner arter arasında fistül oluşumu gözlendi. Antiinflamatuvar ilaçlar ve heparin tedavisi başlandı. Altıncı ayda pulmoner emboli ve kalp içi trombüste tam düzelme izlendi. Bu yazıda BH olan bir hastada kalp içi trombüs, Budd-Chiari sendromu ve pulmoner emboli ile ilişkili koroner-pulmoner arter fistülü birlikteliği sunuldu.