Melek Sezgin1, Alev Çevikol Demirel2, Özgür Ortancıl2, Cevriye Karaca2, Canan Çınar2, Aytül Çakçı2

1Tarsus 70. Yıl SSK Hastanesi FTR Kliniği
2Ankara SSK Eğitim Hastanesi FTR Kliniği

Anahtar Kelimeler: Osteoartrit, diz efüzyonu, hyaluronan, intraartiküler enjeksiyon

Özet

Bu çalışmanın amacı intraartiküler Hyaluronan (HA) tedavisinin efüzyonlu diz osteoartritinde (OA) etkinli ğini araştırmaktır.

Bir yıl süreli, tek kör, plasebo kontrollü ve randomize bir çalışma planladık. Çalışmaya primer diz OA tanısı konulan 41 hasta alındı. İlaç grubundaki hastalara intraartiküler HA, plasebo grubundaki hastalara da intraartiküler serum fizyolojik birer hafta ara ile 3 defa uygulandı. Klinik etkinlik WOMAC ağrı, tutukluk ve fiziksel fonksiyon skorları, 25m yürüme süresi, eklem hareket açıklığı, efüzyon miktarı ve diz çevresi ölçümü kullanılarak tedavi öncesinde, tedavi tamamlandıktan 1 hafta sonra ve 1 yıl sonra değerlendirildi.

Tedavi tamamlandıktan 1hafta sonra ilaç grubunda efüzyon miktarında anlamlı azalma saptanırken (p=0.001) plasebo grubunda fark saptanmadı (p=0.133). Bir yıl sonraki değerlendirmede WOMAC sertlik skorunda ve diz çevresi ölçümlerinde ilaç grubunda anlamlı azalma izlenirken (p=0.001 ve p=0.0001 sırasıyla) plasebo grubunda fark izlenmedi (p=0.064 ve p=0.349 sırasıyla). Yine 1 yıl sonrasında WOMAC ağrı skoru hariç (p=0.317), WOMAC fiziksel fonksiyon skoru, eklem hareket açıklığı ve yürüme süresi üzerine HA tedavisinin plasebodan anlamlı olarak üstün olduğu saptandı (p<0.05). Enjeksiyonlar sırasında ve sonrasındaki takip dönemlerinde hiçbir hastada sistemik veya lokal yan etkiye rastlanmadı.

Sonuç olarak çalışmamız efüzyonlu diz osteoartriti olan hastalarda intraartiküler HA enjeksiyonunun klinik parametreler üzerine etkinliğinin plasebodan üstün olduğunu, bu etkinliğin 1 yıl devam ettiğini ve güvenli bir tedavi şekli olduğunu göstermiştir.