Gürkan ÖZKOÇ

Anahtar Kelimeler: Osteoid; osteom; sakroiliyak eklem; sakroileitis

Özet

Yirmi üç yaşında kadın hasta dört aydır sağ sakroiliyak ekleminde süreğen olan ağrı ile kliniğimize başvurdu. Hastaya bir başka klinikte sakroileit tanısı konulmuştu. Hastanın düz grafileri, kemik sintigrafisi ve laboratuvar testleri normaldi. Manyetik rezonans görüntülemede sakrumun arka tarafında kemik iliğindeki özgün olmayan ödem, yanlışlıkla sakroileit olarak tanılanmıştı. Bilgisayarlı tomografide (BT) sakroiliyak ekleme komşu S2 vertebra arkasında yerleşik nidus görüldü. Nidusun çıkarılması ve patolojik incelemesi sonucu, osteoid osteomu tanısı konuldu. Sakroiliyak ağrının tanısında osteoid osteomu çok nadir görülen bir durum olsa da, konservatif tedaviye dirençli ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaçlara yanıt veren sızlayıcı ağrı varlığında akla gelmelidir. Manyetik rezonans görüntüleme her zaman tanısal olmamakla birlikte, BT osteoid osteom tanısında daha yardımcıdır.