Behnaz BEHNAM, Jamileh MOGHIMI, Raheb GHORBANI, Farahnaz GHAHREMANFARD

Department of Rheumatology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

Anahtar Kelimeler: Depresyon; prevalans; romatoid artrit

Özet

Amaç: Bu çalışmada romatoid artriti (RA) olan İranlı hastalarda depresyon prevalansı ve şiddeti arasındaki ilişki araştırıldı ve kullanışlı klinik depresyon semptomlarının korelasyonları tespit edildi.

Hastalar ve yöntemler: Semnan'da Fatemieh ve Amir hastanelerinin romatoloji kliniklerinde Amerikan Romatoloji Derneği (ACR) RA kriterlerini karşılayan 140 hasta (28 erkek, 112 kadın; ort. yaş 46.4±13.5 yıl; dağılım 19-80 yıl) çalışmaya dahil edildi. Hastalar aktif RA olanlar (n=56) ve inaktif RA olanlar (n=84) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Romatolojik hastalık öyküsü olmayan ve hastanede çalışan 140 yaş ve cinsiyet uyumlu sağlıklı gönüllü de kontrol grubu olarak belirlendi. Depresyon semptomları, Beck Depresyon Envanteri II'nin (BDI-II) İran versiyonu kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Aktif RA grubunda hafif ila orta düzeyde depresyonun genel prevalansı %30.4, inaktif RA grubunda %22.6, kontrol grubunda ise %12.1 idi. Şiddetli depresyon yalnızca iki kişide görüldü. Bunlardan biri aktif RA grubunda, diğeri ise kontrol grubundaydı. Çok değişkenli analiz eritrosit sedimentasyon hızı ve C-reaktif protein düzeylerinin yanı sıra kadın cinsiyetinin de RA hastalarında depresyon gelişimi ile ilişkili olduğunu gösterdi.

Sonuç: Aktif RA hastalarında hafif ila orta düzeyde depresyonun genel prevalansı fark edilebilir düzeyde daha yüksekti. Bu durum, cinsiyet ve serum inflamatuvar belirteçleri ile son derece ilişkili olabilir.