Aylin REZVANİ, 1 Şeniz ÖK, 2 Saliha Eroğlu DEMİR1

Anahtar Kelimeler: Ankilozan spondilit; depresyon; erkek; yaşam kalitesi; cinsellik

Özet

Amaç: Bu çalışmada, ankilozan spondilitin (AS), erkek hastalarda seksüel fonksiyon üzerindeki etkisi, araştırıldı, sonuçlar sağlıklı erkek kontrollerle karşılaştırıldı ve hastalık ile ilgili değişkenlerle olan ilişkisi belirlendi.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya toplam 39 erkek AS hastası (ort. yaş 38 yıl; dağılım 27-52 yıl) ve 27 sağlıklı erkek birey (ort. yaş 30 yıl; dağılım 23-45 yıl) dahil edildi. Bu çalışmadaki AS hastalarına Bath Ankilozan Spondilit Metroloji İndeksi (BASMI), Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi (BASFI), Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İndeksi (BASDAI), Kısa Form 36 (SF-36) ve Ankilozan Spondilit Yaşam Kalitesi (ASQoL) anketi uygulanırken, tüm bireylere Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF) ve Beck Depresyon Envanteri (BDI) uygulandı.

Bulgular: Erektil disfonksiyon sıklığı, erkek AS hastalarında ve sağlıklı erkek kontrollerde sırasıyla %43.6 ve %51.9 idi. İki grup arasında demografik özellikler açısından, IIEF ve BDI skorları bağlamında istatistiksel anlamlı farklılıklar tespit edilmedi (p>0.05). Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksinin hiçbir ilgi alanı ile AS indeksleri ve laboratuvar parametreleri arasında anlamlı ilişki bulunmadı. Ancak erektil fonksiyon, total memnuniyet, total IIEF ve erektil disfonksiyon seviyesi ile BDI arasında ilişki saptandı.

Sonuç: Erkek AS hastalarında seksüel disfonksiyon sık gözlenmektedir; ancak bu çalışmada erkek AS hastaları ve sağlıklı erkek kontroller arasında seksüel fonksiyonlar açısından istatistiksel olarak anlamlı farlılık saptanmadı. Erkek AS hastalarında seksüel disfonksiyonun kötü psikolojik durum ile ilişkili olduğu düşünülebilir.