Amina Badr ELDIN, 1 Safaa SAYED, 2 Gehan HEGAZY, 3 Olfat SHAKER4

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı; hastalık aktivitesi; romatoid artrit; serum B hücre aktive edici faktör; sistemik lupus eritematozus

Özet

Amaç: Bu çalışmada romatoid artrit (RA), sistemik lupus eritematozus (SLE) ve Behçet hastalığında (BH) B hücre aktive edici faktör (BAFF) serum düzeyleri ve bu düzeylerin hastalık aktivitesi ve şiddeti ile olan ilişkisi araştırıldı.

Hastalar ve yöntemler: Aralık 2010 - Aralık 2011 tarihleri arasında, Kahire ve Ain Shaims Üniversite Hastanelerinden kolajen hastalığı olan 63 Mısırlı hasta [RA (n=21), SLE (n=21), BH (n=21)] ve beraberinde görünüşü sağlıklı olan 21 kişi kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların tümünün öyküsü alındı, klinik muayenesi ve laboratuvar ve radyolojik incelemeleri yapıldı ve hastalık aktivite skoru hesaplandı. Serum BAFF düzeyi, enzim bağlı immünosorbent assay (ELISA) kiti ile ölçüldü.

Bulgular: BAFF serum düzeyleri, sağlıklı kontrollere kıyasla SLE ve BH hastalarında (p<0.011, p<0.023) ve RA ve BH'ye kıyasla SLE hastalarında (p<0.024, p<0.026) anlamlı düzeyde daha yüksekti. Romatoid artritte BAFF ve C-reaktif protein (CRP) (r=0.928, p<0.0001), Hastalık Aktivite Skoru 28 (DAS28) (r=0.810, p<0.0001) ve hastalık kontrolü arasında (r=0.834, p<0.0001) anlamlı bir pozitif ilişki saptandı. Ayrıca SLE'de BAFF ve SLE Hastalık Aktivite İndeksi (SLEDAI) skor sınıflandırması (r=0.894, p<0.0001) ve SLEDAI skoru arasında (r=0.748, p<0.0001) ve BH'de BAFF ve hastalık süresi arasında da (r=0.578, p<0.006) anlamlı bir pozitif ilişki saptandı.

Sonuç: Kontrol grubuna kıyasla, SLE ve BH hastalarında ve RA ve BH hastalarına kıyasla SLE hastalarında BAFF serum düzeyleri yüksektir. Ayrıca SLE ve RA'da, BAFF'nin bu hastalıkların patogenezi ve aktivitesinde rol oynayabileceğini gösterebilen, hastalık şiddeti açısından pozitif bir ilişki de mevcuttur. Bu bulgular, selektif olarak BAFF biyolojik aktivitesini inhibe eden insan monoklonal antikor ilacının, aktif dirençli olguların tedavisinde faydalı olabilme olasılığını akla getirmektedir.