H. Fatih ÇAY, 1 Özge İLLEEZ, 2 Hilal KOCABAŞ, 3 İlhan SEZER, 1 Ece KAPTANOĞLU, 4 Cahit KAÇAR5

Anahtar Kelimeler: Alkol bağımlılığı; ankilozan spondilit; Michigan Alkolizm Tarama Testi; romatoid artrit

Özet

Amaç: Bu araştırmada ülkemizdeki romatizmal hastaların alkol kullanım alışkanlıkları değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS) hastalarından ve sağlıklı kontrollerden oluşan toplam 332 denek [185 erkek, 147 kadın; yaş ortalamaları sırası ile 41.2 (%95 GA 39.5-43.0) ve 45.2 (%95 GA 43.4-47.1) yıl], alkol kullanım alışkanlığı olup olmadığına yönelik olarak sorgulandı. Alkol kullanım alışkanlığı olanlardan Michigan Alkolizm Tarama Testi'nin (MATT) Türkçe versiyonunu yanıtlamaları istendi.

Bulgular: Deneklerin toplam %37.3'ü alkol kullanıyordu. Erkeklerin yaklaşık %50'si, kadınların ise %20'si alkol tüketim alışkanlığına sahipti. En düşük alkol kullanım oranı RA grubunda (%23.0), en yüksek oran ise sağlıklı kontrol grubunda (%45.6) idi. Ortalama MATT skoru, RA ve AS grupları için sırasıyla 3.02 (%95 GA: 2.36-3.69) ve 3.13 (%95 GA: 1.76-4.5) olarak bulundu ve her iki değer de kontrol grubuna ait değerden istatistiksel olarak anlamlı oranda küçüktü [4.94 (95% GA: 4.14-5.73) p<0.001]. Michigan Alkolizm Tarama Test skorunun kategorize edilmesi ile yapılan analiz sonucunda alkol bağımlılığı olan deneklerin büyük oranda sağlıklı kontrol grubunda olduğu görüldü.

Sonuç: Bizim sonuçlarımıza göre, önemli bir halk sağlığı sorunu olan alkol tüketiminin romatizmal hastalar arasında önemli bir sorun yaratacak boyutta olmadığı ortaya çıkmıştır. Romatizmal hastaların alkol tüketim alışkanlıkları üzerinde rol oynayan potansiyel faktörlerin daha geniş kapsamlı çalışmalarla araştırılması gerekmektedir.