Nehir Samancı1, Cahit Kaçar1, Meltem Sayın2, Tiraje Tuncer1

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2Elmalı Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, risk faktörleri, radyolojik bulgular

Özet

Bu çalışmanın amacı; çeşitli risk faktörleri ile diz osteoartriti arasındaki ve bu risk faktörleri ile radyolojik bulgular arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.

Çalışmaya metabolik veya inflamatuvar eklem hastalığı olmayan, klinik ve radyolojik olarak diz osteoartriti tanısı konulan 100 olgu ve karşılaştırma için yaş ve cinsiyeti benzer 18 sağlıklı kontrol alındı. Tüm olgular eşlik eden sistemik hastalıklar, yaşam tarzları ve alışkanlıkları açısından sorgulandı. Hastalara tam bir fizik muayene yapıldı ve antropometrik ölçümleri (boy, kilo, cilt altı yağ dokusu ölçümü) kaydedildi. Laboratuvar incelemelerde serum glikoz, ürik asit, lipid profili, kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz düzeylerine bakıldı. Diz eklemi direkt radyolojik görüntüleri ise Kellgren-Lawrence metoduna göre değerlendirildi.

Çalışma ve kontrol grubu arasında yapılan karşılaştırmalarda, osteoartritli hasta grubunda vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, diabetes mellitus, hipertansiyon ve serum glikoz, ürik asit seviyeleri ve sedanter yaşam tarzı kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek bulundu. Kellegren-Lawrence radyolojik skoru ile ise yaş, ağrı süresi, postmenopozal süre ve santralite oranı arasında pozitif korelasyon saptandı.

Sonuç olarak bu çalışmada vücut ağırlığı, yağ dokusu dağılımı, sedanter yaşam tarzı, bazı metabolik faktörler ve sistemik hastalıklar risk faktörleri olarak belirlenmiştir. Değiştirilebilir risk faktörlerinin tespiti ve önlenmesi diz osteoartriti insidansını ve şiddetini azaltabilir.