Sema KARAKUŞ, 1 Aslı NAR, 2 Selami Koçak TOPRAK, 1 Figen ATALAY, 1 Osman İlhami ÖZCEBE3

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı; hastalık aktivitesi; hormon düzeyleri; oküler tutulum; vaskülit

Özet

Amaç: Bu çalışmada, Behçet hastalığında (BH) hipofizyal, tiroidal, adrenal ve gonadal hormonların bazal serum düzeyleri ile bu hormonların hastalık aktivitesi arasındaki ilişkileri değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Kırk üç hasta (22 erkek, 21 kadın; ort. yaş 34 yıl; dağılım 21-46 yıl), hastalık aktivitesi ve oküler tutulum varlığına göre dört gruba ayrılarak değerlendirildi: Aktif BH (n=27), inaktif BH (n=16); oküler tutulum (n=14) ve oküler tutulum olmayanlar (n=29). Negatif kontrol grubu olarak benzer yaş ve cinsiyette 40 sağlıklı birey (18 erkek, 22 kadın) değerlendirmeye alındı. Pozitif kontrol grubuna ise 16 (2 erkek, 14 kadın) sistemik lupus eritematozus hastası dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm bireylerde triiyodotironin, tiroksin, tiroid stimüle edici hormon, follikül stimüle edici hormon, lüteinize edici hormon, büyüme hormonu (GH), dihidroepiandrosteron sülfat (DHEAS), östradiol, testosteron, bazal kortizol, prolaktin (PRL) ve adrenokortikotropik hormon düzeyleri değerlendirildi.

Bulgular: Negatif kontrol grubu ile BH grupları arasında, hipofizyal, tiroidal, adrenal ve gonadal hormonların bazal serum düzeylerine göre klinik bulgularda herhangi bir anlamlı değişiklik saptanmadı. Hormon düzeyleri ile hastalık aktivitesi ve oküler tutulum ilişkisine bakıldığında ise, oküler tutulumu olan her iki cinsiyetteki BH hastalarında PRL ve GH değerlerinin anlamlı yüksek, kadın hastalarda ise DHEAS seviyelerinin anlamlı düşük olduğu bulundu.

Sonuç: Vaskülitik bir hastalık olmasına karşın BH'nin endokrinolojik sisteme majör bir etkisi olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte, PRL, GH ve DHEAS düzeyleri ile oküler tutulumu olan BH arasında saptanmış olan ilişkinin irdelenmesi için geniş ölçekli çalışmalara gereksinim vardır.