Ruken YÜKSEKKAYA, 1 Fatih ÇELİKYAY, 1 Fatih KOÇ, 2 Çağlar DENİZ, 1 Erkan GÖKÇE, 1 Mehmet Murat FIRAT, 1 Jale YÜKSEK3

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı; Doppler ultrasonografisi; akım aracılı dilatasyon

Özet

Amaç: Bu çalışmada Behçet hastasında erken ateroskleroz gelişimi, Doppler ultrasonografisi (US) eşliğinde girişimsel olmayan akım aracılı dilatasyon (FMD) yöntemi ile değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Otuz Behçet hastası ve 25 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Brakiyal arterde bazal ve reaktif hiperemi sonrası arter çapları, akım hızları, rezistivite indeksleri ve akım miktarlarını göstermek amacıyla Doppler US kullanıldı. Akım aracılı dilatasyon, bazal ve reaktif hiperemi sonrası ölçülen brakiyal arter çapları farkının yüzdesi olarak tanımlandı.

Bulgular: Behçet hastalığı grubunda ortalama FMD değeri (%10.8±12.7) kontrol grubundan (%26±18.6), anlamlı derecede düşük bulundu. Diğer parametreler açısından gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunamadı.

Sonuç: Behçet hastalarında erken ateroskleroz gelişimini göstermek amacıyla Doppler US eşliğinde FMD değerlendirilmesi basit ve girişimsel olmayan etkili bir yöntemdir.