Salih KAVUKÇU, 1 Can KOŞAY, 2 Handan ÇAKMAKÇI, 3 Yeşim ÖZTÜRK, 1 Özden ANAL1

Anahtar Kelimeler: Çocuklar; osteomiyelit; piyomiyozit; S. aureus

Özet

İskelet kasının sık rastlanmayan piyojenik enfeksiyonu olan piyomiyozit, çocuklarda nadir görülen, fakat ciddi seyredebilen bir hastalıktır. Piyomiyozit benign hastalıklarla kolaylıkla karıştırılabileceği için, kompartman sendromu, komşu eklemde osteomiyelit, bitişik eklemin ekstansiyonu ve yıkımı, sepsis ve ölüme yol açabilir. Manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi ile konulan erken tanı, apsenin hızlı drenajı, mikrobiyolojik çalışmalar ve uygun intravenöz antibiyotik tedavisi ile çocuklarda komplikasyonlar önlenebilir ve piyomiyozit başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Bu yazıda, ilk olarak geçici sinovit yanlış tanısı konan ve tanıda gecikme yaşandığı için komşu eklemde osteomiyelit gelişen, bir gluteal piyomiyozit olgusu sunuldu.