Samia HASSAN, 1 Tamer GHEITA, 1 Shada GHONEIM, 1 Loi NASR2

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı; Behçet Hastalığı Mevcut Aktivite Formu; intima-media kalınlığı; subklinik ateroskleroz

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Behçet hastalığı (BH) olan hastalarda Doppler ultrasonografi ile karotis intimamedia kalınlığını (IMT) ve plak oluşumunu değerlendirmek ve bulguları hastalık aktivitesi ve klinik ve laboratuvar parametreleri ile ilişkilendirmektir.

Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya Kahire Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Anabilim Dalı'ndan, Uluslararası Behçet Hastalığı Çalışma Grubu tarafından yayımlanan yeni tanı kriterlerine göre tanı konmuş 30 hasta (25 erkek, 5 kadın; ort. yaş 35.8 ± 8.7 yıl; dağılım 22-54 yıl) dahil edildi. Ortalama hastalık süresi, 8.7±5.9 yıldı. Diabetes mellitus, hipertansiyon veya miyokard infarktüsü bulgusu olan hastalar çalışmadan dışlandı. Tüm hastaların hastalık öyküsü alındı; klinik muayene ve cilt paterji testleri yapıldı. Ayrıca, hem hasta hem de kontrol grubunda lipid profili dahil laboratuvar ölçümleri yapıldı. Hastalık aktivitesi, Behçet Hastalığı Mevcut Aktivite Formu (BDCAF) ile değerlendirildi. Karotis arter ultrasonografisi yapıldı.

Bulgular: Ortalama IMT, kontrol grubuna kıyasla hasta grubunda anlamlı düzeyde farklıydı (p=0.003). Ortalama IMT üre, kreatinin, kolesterol, trigliserid ve BDCAF ile anlamlı düzeyde ilişkili olmakla birlikte, HDL düzeyi ile ters ilişkiliydi. Beş hastada (%16.7) aterosklerotik plaklara rastlandı.

Sonuç: Behçet hastalığı olanlarda subklinik aterosklerozun morfolojik kanıtı doğrulanmaktadır. Bu hastalarda renal fonksiyon muhtemel risklerin bir göstergesi olabilmekle birlikte, BDCAF skoru, anlamlı düzeyde kardiyovasküler tutulumu işaret edebilir.