Mahmut ÇİVİLİBAL, 1 Nilgün SELÇUK DURU, 2 Gafur DOĞDU, 2 Murat ELEVLİ, 2 Semih AYTA1

Anahtar Kelimeler: Çomak parmak, dijital subtraksiyon anjiyografi, hipertansiyon, Takayasu arteriti

Özet

Takayasu arteriti genellikle yaşamın ikinci ve üçüncü on yılında genç kadınları etkileyen bir büyük damar vaskülitidir. Daha az sıklıkta çocukluk çağında da görülebilir. Bu yazıda tek taraflı çomak parmağı olan Takayasu arteritli 17 yaşındaki bir erkek olgu sunuldu. Hastanın sol üst ve alt ekstremitelerinde bir aydan beri devam eden kas zayıflığı ve miyaljisi vardı. Hipertansiyon ve abdominal üfürüm yoktu. Dijital subtraksiyon anjiyografide sol subklaviyan arterde total tıkanma ve sağ renal arterde ciddi daralma olduğu görüldü. Çomak parmak ve Takayasu arteriti birlikteliği yaygın değildir. Bilgilerimize göre bugüne kadar yalnız iki olgunun sunumu yapılmıştır.