Cüneyt YÜCESOY, 1 Gülden GENÇ, 1 Ajda BAL, 2 Bahri KEYİK, 1 Emine ÖZTÜRK, 1 Meriç TÜZÜN, 1 Aytül ÇAKÇI, 2 Baki HEKİMOĞLU1

Anahtar Kelimeler: Kıkırdak, diz, manyetik rezonans görüntüleme, romatoid artrit, ultrason

Özet

Amaç: Bu çalışmada, romatoid artritli hastalarda başlangıç görüntüleme yöntemi olarak ultrasonun (US) etkinliği değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Bu çalışmaya Kasım 2006 - Ağustos 2008 tarihleri arasında 30 semptomatik dize sahip 30 ardışık romatoid artrit hastası (25 kadın, 5 erkek; ort. yaş 55.9 yıl; dağılım 38-74 yıl) dahil edildi. Eklem içi efüzyon, sinoviyal proliferasyon, popliteal kistler ve patellar tendonit-kuadriseps tendoniti ve yük taşıyan femoral kondiler kıkırdak kalınlığı ve morfolojisi US ile değerlendirildi ve bunun ardından beş gün içinde bir manyetik rezonans görüntüleme (MRG) incelemesi gerçekleştirildi. Her iki incelemenin sonuçları konularında deneyimli iki radyolog tarafından kör olarak yorumlandı ve karşılaştırıldı.

Bulgular: Ultrason ve MRG incelemelerinin sonuçları karşılaştırıldığında, iki yöntemin büyük oranda uyumlu olduğu gözlemlendi. Ultrason ve MRG sonuçları arasında eklem efüzyonu (k=0.683, p<0.001), sinoviyal proliferasyon (k=0.595, p<0.001), popliteal kistler (k=0.865, p<0.001) ve tendonit (k=0.889, p<0.001) açısından anlamlı oranda uyum bulundu. Ortalama femoral kondiler kıkırdak kalınlıkları US'de her iki tarafta 2.1 mm ölçülürken MRG incelemesinde medialde 1.8 mm lateralde 1.9 mm olarak hesaplandı. İstatistiksel analizde kondiler kıkırdak US'de MRG'dekine kıyasla anlamlı şekilde daha kalındı (p<0.001). Kıkırdak morfolojisi göz önüne alındığında ise hem medial (k=0.658, p<0.001) hem de lateral (k=0.851, p<0.001) kesimde her iki yöntem arasında anlamlı bir uyum saptandı.

Sonuç: Çalışmamızdaki US ve MRG sonuçları arasında tespit edilen yüksek korelasyon oranı diz eklemi tutulumu olan romatoid artritli hastalarda US'nin kolay ulaşılabilir ve etkin bir alternatif inceleme yöntemi olduğunu göstermiştir.