Gökhan GÖKALP, Zeynep YAZICI

Anahtar Kelimeler: Erozyon, manyetik rezonans görüntüleme, romatoid artrit

Özet

Amaç: Bu çalışmada, romatoid artritin (RA) erken dönem eroziv değişikliklerinin ortaya konmasında, manyetik resonans görüntülemenin (MRG) etkinliği değerlendirildi.

Hastalar ve yöntemler: Klinik veriler ve laboratuvar sonuçlarıyla RA tanısı konulan 14 hastada (11 kadın, 3 erkek; ort yaş 54 yıl; dağılım 37-64 yıl) 21 el bileği MRG ile incelendi. Hastalık aktivitesi C-reaktif protein ve eritrosit sedimantasyon oranı ile belirlendi. Hastaların hepsinde el bileği grafisi normaldi ya da şüpheli bulgular vardı. Kemik erozyonlarının varlığı 15 farklı bölgede (8 karpal kemik, 5 metakarp başı, 1 distal radius ve 1 distal ulna) değerlendirildi. Yağ baskılamalı ve yağ baskılamasız koronal ve aksiyal T1-ağırlıklı spin eko (SE) görüntüleri, yağ baskılamalı T2-ağırlıklı koronal turbo SE görüntüleri ve intravenöz gadopentetat dimeglumin verilmesinden sonra yağ baskılamalı T1-ağırlıklı koronal SE görüntüleri elde edildi.

Bulgular: Olguların hepsinde el bileği grafisi ya normaldi ya da şüpheli bulgular vardı. Karpal kemiklerde 73 (%81.1) farklı bölgede, distal radiusta dört (%4.4) farklı bölgede, distal ulnada dört (%4.4) farklı bölgede, proximal metakarp başlarında dokuz (%10) farklı bölgede kemik erozyonu tespit edildi. Kapitatum (%27.3) ve triquetrum (%24.6) en çok ekilenen bölge iken, pisiforme en az etkilenen bölge (%1.6) olarak tespit edildi. Erozyon saptanan 21 elbileği MRG'sinin dokuzunda (%42.8) sinovit, üçünde tenosinovit (%14.2), ikisinde bursit (%9.5) ve yedisinde kemik iliği ödemi (%33.3) vardı.

Sonuç: Manyetik resonans görüntüleme RA'lı olgularda erken dönem eklem tutulumunu saptamada etkin bir tanı yöntemi olabilir.