Filiz Sivas1, Lale Akbulut Aktekin1, Filiz Eser1, Fatma Gül Yurdakul1, Ergun Öksüz2, Kürşat Özoran1, Hatice Bodur1

Anahtar Kelimeler: Romatoid artrit, fibromiyalji, DAS28, SF-36

Özet

Amaç: Bu çalışmada, romatoid artrit (RA) ve fibromiyalji (FM) hastalarının Hastalık Aktivite Skorlarını 28-4v (DAS28-4v) ve Kısa Form-36 (Short Form, SF-36) kullanarak yaşam kalitesi sonuçlarını karşılaştırdık.

Yöntem ve Gereçler: Otuz dört FM ve 79 RA hastasının şiş eklem sayısı (ŞES), hassas eklem sayısı (HES), 100 mm görsel ağrı skalası (GAS) ile Hasta Global Değerlendirmesi (HGD) ve eritrosit sedimentasyon hızları (ESH) kaydedildi ve DAS28-4v skorları hesaplandı. Her iki grubun yaşam kalitesi SF-36 kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Ortalama DAS28-4v skoru RA grubunda 3,63±1,52 (0,77-7,40) ve FM grubunda 2,42±0,73 (0,57-3,86) olup gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,001). Temel Bileşenler Analizisinde, DAS28-4v'yi en çok etkileyen bileşenler RA grubunda HES ve ŞES iken, FM grubunda ŞES ve HGD olarak bulundu. Genel mental sağlık, sosyal fonksiyon ve sosyal rol kısıtlanması altgrupları hariç SF-36 altgruplarının çoğunda iki grup arasında anlamlı farklılıklar saptandı. FM grubunda, fiziksel fonksiyon altgrubu anlamlı olarak daha yüksekti (p<0,001).

Sonuç: İnflamasyon veya eklem hasarı gibi objektif bir hasar olmamasına rağmen, FM yaşam kalitesini RA ile aynı ölçüde azaltabilir. İnflamatuvar olmayan bir hastalık olan FM, HES ve HGD gibi bir çok subjektif şikayetlerin var olması nedeniyle DAS28-4v'de yüksek skorlara neden olabilir. RA'daki hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi sırasında araya giren enfeksiyonlar veya FM gibi eşlik eden hastalıklar DAS28-4v skorunda dalgalanmalara neden olabilir. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 179-83)