Fırat Altay, Dilek Durmuş, Ferhan Cantürk

Anahtar Kelimeler: Diz osteoartriti, TENS, ağrı, yaşam kalitesi, depresyon

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, diz osteoartrit (OA) tedavisinde transkutanöz elektriksel sinir stimulasyon (TENS) uygulamasının ağrı, özürlülük, fonksiyon, yaşam kalitesi ve depresyon üzerine etkisini değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereçler: Amerikan Romatoloji Birliği kriterlerine göre primer diz OA tanısı alan 40 hasta randomize edilerek iki tedavi grubuna ayrıldı. Grup 1'e TENS, hotpack ve egzersiz programı, Grup 2'ye sıcak torba, egzersiz programı ve plasebo TENS tedavisi uygulandı. Ağrı (vizüel analog skala, VAS; Western Ontario McMaster osteoartrit indeksi, WOMAC ağrı), özürlülük ve eklem sertliği (WOMAC fiziksel fonksiyon ve eklem sertliği), fonksiyonel performans (10 basamaklı merdiveni çıkıp inme zamanı, 10basMÇİZ; altı dakika yürüme testi, 6DYT), yaşam kalitesi (kısa form 36, SF 36) ve depresyon (Beck depresyon indeksi, BDİ) ile değerlendirildi. Tüm tedavi gruplarında fizik tedavi modaliteleri ve egzersiz haftada 5 gün 3 hafta süreyle uygulandı.

Bulgular: Her iki tedavi grubunda, 3 haftalık tedavi sonucunda ağrı, özürlülük, eklem sertliği, fonksiyonel performans, SF 36 alt grup skorlarının çoğunda ve depresyonda anlamlı iyileşme saptandı. VAS ağrı, WOMAC ağrı, WOMAC özürlülük ve SF 36 alt grup skorlarının bir kısmında aktif TENS tedavi grubunda kontrol grubuna göre daha anlamlı düzelme tespit edildi.

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular, diz OA'lı hastalarda hotpack ve egzersiz programına TENS eklenmesinin ağrı ve özürlülüğü azaltmada ve yaşam kalitesini iyileştirmede daha etkili olduğunu göstermektedir. (Turk J Rheumatol 2010; 25: 116-21)