Özlem Bölgen Çimen1, Selda Bağış1, Günşah Şahin1, Ali Biçer1, Yasemin Yapıcı1, Arzu Kanık2, Canan Erdoğan1

Anahtar Kelimeler: El osteoartriti, el kavrama gücü, Beighton skoru

Özet

El osteoartriti en çok postmenopozal kadınları etkileyen ve ciddi morbiditeye yol açan, sık karşılaşılan bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, el osteoartriti olan hastalarda radyolojik evre, tutulan eklem, el kavrama gücü, parmak ucu kavrama gücü ile benign eklem hipermobilitesi arasındaki ilişkinin araştırılması idi.

Çalışmaya el osteoartriti olan 106 kadın hasta ile 60 sağlıklı postmenopozal kadın alındı. Hastaların yaşları, vücut kitle indeksleri (VKİ), Heberden ve Bouchard nodül sayıları, proksimal ve distal interfalengial eklem ile karpometakarpal eklem tutulumları, ağrı skorları ve Beighton indeksleri kaydedildi. Sonuçlarımız, Beighton skorları ile radyolojik evre, tutulum lokalizasyonu, el kavrama gücü, parmak ucu kavrama gücü arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki göstermedi.

Sonuç olarak, el osteoartriti olan hastalarımızda Beighton indeksi ile el osteoartriti parametreleri arasında ilişki olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu sonuç el osteoartritli hastalardaki eklem hareket açıklığının kısıtlanmasına da bağlı olabilir.